Japansk teknologigigant kjøper OncoImmunity AS

Radforsk sitt porteføljeselskap OncoImmunity AS ble 29. juli solgt til den japanske teknologigiganten NEC Corporation (NEC). OncoImmunity AS vil bli et datterselskap av NEC og vil nå fra nå av hete NEC OncoImmunity AS.

 

«Dette er en virkelig stor dag for Radforsk som tidligfase investor. Vi har arbeidet med OncoImmunity AS siden 2015. Vi sto bak den den første emisjonen i 2016 og har som største eier vært dypt involvert i utviklingen av selskapet,», sier Anders Tuv. Tuv er investeringsdirektør i Radforsk og har vært arbeidende styreleder i OncoImmunity AS fram til i dag.

Tuv har vært ansvarlig for gjennomføringen av salgsprosessen mot det japanske storkonsernet NEC Corporation på vegne av aksjonærene. Aksjonærene er fornøyd med transaksjonen og verdiskapingen den har realisert for dem.

NEC er en global leder innen IT integrasjon og nettverksteknologier med over 110 000 ansatte totalt. I mai i år lanserte selskapet sin strategi for utvikling av legemidler basert på kunstig intelligens, AI. NEC skriver i en pressemelding at oppkjøpet av norske OncoImmunity AS vil styrke NEC sin satsing på utvikling av persontilpassede immunterapier.

«Det er åpenbart utfordrende å selge et selskap til et så stort og profesjonelt system som NEC. De gjør svært grundige forundersøkelser, stiller strenge kvalitetskrav til de selskapene de kjøper og gjennomfører oppkjøpsprosesser med høy grad av profesjonalitet. I Radforsk er vi kompromissløse på å investere i kvalitet og profesjonalitet i alle ledd i de selskapene vi investerer i, både i utviklingsfasen og i forbindelse med transaksjoner. Jeg tror det er avgjørende for å lykkes på vegne av aksjonærene med å få i stand suksessfulle transaksjoner med de største og mest sofistikert aktørene i denne industrien», sier Tuv.

 

Stor anerkjennelse for selskapet og det norske kreftmiljøet
OncoImmunity AS har utviklet en software som kan brukes til både å identifisere pasientspesifikke mål for persontilpassede immunterapier, og til å forbedre utvelgelsen av pasienter til kliniske studier. Selskapet tilbyr produktet som en tjeneste til både globale legemiddelfirmaer og biotekselskaper, og melder i forbindelse med oppkjøpet at denne forretningsmodellen videreføres.

«Det er en stor anerkjennelse at en global aktør som NEC ser verdien av produktet og kompetansen vi har utviklet i OncoImmunity AS, og at de kjøper selskapet for å styrke sin satsning og utvikling av AI-drevet kreftbehandling. Dette er også en anerkjennelse av det vi får til i Norge på kreftområdet, og viser at Radforsk har forutsetninger for å utvikle tidligfaseselskaper til betydelige globale posisjoner innenfor den digitale / AI-drevne delen av industrien. Vi mener NEC vil være en god eier fremover, og ønsker virksomheten lykke til i den videre utviklingen», sier Tuv.

NEC OncoImmunity AS holder til i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og er en del av miljøet i Oslo Cancer Cluster Incubator.

Se mer:

NEC Corporation

www.nec.com

NEC OncoImmunity AS:

www.oncoimmunity.com

 

 

 

 

Japanese technology giant buys OncoImmunity AS

Radforsk’s portfolio company OncoImmunity AS was on July 29th sold to the Japanese technology giant NEC Corporation (NEC). OncoImmunity AS will become a subsidiary of NEC and will now operate under the name NEC OncoImmunity AS.

 

‘This is truly a great day for Radforsk as an early-phase investor. We have worked with OncoImmunity AS since 2015. We were behind the first share issue in 2016, and as its biggest owner we have been deeply involved in the company’s development,’ says Anders Tuv. Mr Tuv is Investment Director of Radforsk and has been executive chair of OncoImmunity AS until today.

 

Mr Tuv has been responsible for managing the sales process in relation to the Japanese group NEC Corporation on behalf of the shareholders. The shareholders are happy with the transaction and the value creation that was realised through it.

NEC is a global leader in the field of IT integration and network technologies, and the group employs more than 110,000 people. In May this year, the company launched its strategy for drug development based on artificial intelligence (AI). NEC writes in a press release that the acquisition of the Norwegian company OncoImmunity AS will strengthen NEC’s individualised immunotherapy programme.

‘It is of course a challenge to sell a company to such a large and professional system as NEC. They are very thorough in their initial examinations, set strict quality requirements for the companies they acquire and conduct the acquisition process in a highly professional manner. Radforsk maintains an uncompromising focus on investing in quality and professionalism throughout the companies we invest in, both during their development phase and in connection with subsequent transactions. I believe this to be crucial to succeeding in bringing about successful transactions with the biggest and most sophisticated industry players on behalf of the shareholders,’ says Mr Tuv.

 

Important recognition of the company and the Norwegian cancer research community
OncoImmunity AS has developed a software capable of selecting patient-specific targets for personalised immunotherapies and improving the selection of patients for clinical trials. The company provides this product as a service to global pharmaceutical companies as well as biotech companies, and stated in connection with the acquisition that this business model will be continued.

‘It is a huge recognition that such a global player as NEC sees the value of the product and expertise that have been developed in OncoImmunity AS and buys the company to strengthen their own investments in and development of AI-driven cancer treatment. It is also a recognition of what Norway is achieving in the field of cancer research, and it shows that Radforsk has what it takes to develop early-phase companies into significant global positions within the digital/AI-driven part of the industry. We believe that NEC will be a good owner going forward, and we wish the enterprise the very best in its future development,’ says Mr Tuv.

NEC OncoImmunity AS is based in Oslo Cancer Cluster Innovation Park and is part of the Oslo Cancer Cluster Incubator environment.

 

For more information, see:

 

NEC Corporation

www.nec.com

 

NEC OncoImmunity AS:

www.oncoimmunity.com

 

 

 

 

Live podkast Arendalsuka 2019: “Helsenæring – dette skal vi bli best på!”

Radforsk arrangerer i samarbeid med LMI, Janssen, Novartis og Forskningsrådet en live innspilling av podkasten Radium fra Arendalsuka 2019: “Helsenæring – dette skal vi bli best på!” Er du på Arendalsuka så gå ikke glipp av dette arrangementet. Er du ikke, så strømmer vi det live.

 

 • Tid: Onsdag 14. august kl. 09:00 – 10:30, frokostservering fra 08:30
 • Sted: Thon Hotel Arendal, møterom Smalsund
 • Lenke til strømming: www.facebook.com/radforsk

 

Helsenæringen er en global næring hvor det ikke nytter å være best i breddeidrett. Skal Norge som et lite land komme på kartet og tiltrekke oss internasjonale investeringer og samarbeid, så må vi bli best der vi kan. Vi må tenke nisjer, spisse oss og ta de grepene som gjør at vi blir best. Kliniske studier og helsedata er to områder hvor vi innen nisjer kan bli verdensledende – men hvordan kommer vi oss dit? Er vi der allerede på noen områder? Hva må til for å ta steget opp i verdenseliten?

I podkasten Radium direkte fra Arendalsuka har vi invitert inn ledende klinikere, representanter fra firmaer og politikere til å ta debatten om veien videre fra Stortingsmeldingen om helsenæringen til virkeligheten.

 

Program:

9:00 – 9:05
Podkasten Radium introduserer tema

Møteledere:

Jónas Einarsson, administrerende direktør Radforsk
Elisabeth Kirkeng Andersen, kommunikasjonsansvarlig Radforsk

 

9:05 – 9:25
Helsedata

I årevis har vi hørt om det norske datagullet, men er det fremdeles bare gråstein under bakken siden vi aldri kommer så langt at vi får utnyttet det? Dette er et område som er høyaktuelt for investering fra utenlandske firmaer i privat-offentlig samarbeid med stor nytte for helsesektoren. Men hva skal vi satse på og hvordan?

Deltagere:

 • Veronika Barrabes, administrerende direktør Novartis og styreleder i LMI
 • Giske Ursin, administrerende direktør Kreftregisteret
 • Andreas Stensvold, avdelingsleder kreftklinikken, Sykehuset i Østfold

 

9:25 – 9:50
Kliniske studier 

Antallet kliniske studier i Norge går ned til tross for stor innsats og politisk vilje til å få flere studier til Norge. Bør vi satse på avanserte kliniske studier, f.eks innen CAR-T, celleterapi og andre områder der vi har ledende fagfolk og fagområder? Eller er INSPIRE-prosjektet i Kreftregisteret nøkkelen? Hvilke grep bør helse- og omsorgsdepartementet ta i sin handlingsplan om kliniske studier som kommer i 2020?

Deltagere:

 • Fredrik Schjesvold, overlege Oslo universitetssykehus og leder Oslo myelomatosesenter
 • Kristina Sandström, medisinsk direktør i Janssen Nordic
 • Maiken Engelstad, avdelingsleder i Helse- og omsorgsdepartementet

9:50 – 9:55
Lederskap: Holdning og kulturendring
Thomas Hoholm, førsteamanuensis, Institutt for Strategi og Entreprenørskap, BI

 

9:55 – 10:25
Paneldebatt:
Hvordan skal vi bli best på kliniske studier og helsedata for å bygge helsenæringen videre? Stortingsmeldingen om helsenæring peker på noen grep som kan løfte næringen, som å invitere næringslivet inn, satse på privat-offentlig samarbeid og endre kulturen i helse- og omsorgssektoren. Men blir vi best av dette?

Deltagere:

 • Jan Frich, direktør medisin og helsefag i Helse Sør-Øst
 • Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien, LMI
 • Ruth Grung, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
 • Torill Eidsheim, stortingsrepresentant Høyre
 • Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsliv og teknologi i Forskningsrådet


10:25 – 10:30
Oppsummering

 

Arendalsuka 2019//Kreftbehandling med genterapi – hvor går vi?

I samarbeid med Kreftforeningen og Bioteknologirådet skal Radforsk ha live innspilling av podkasten Radium under Arendalsuka 2019.

 

Vi har med oss et knippe fagfolk og politikere til å fortelle mer om genterapi, samt diskutere bruk av behandlingene i Norge framover. Og vi spør dem: Kan dette bli vår nisje innen helsenæringen globalt, og hva skal til for at genterapirevolusjonen skal komme norske pasienter til gode?

Tid: Torsdag 15. august kl. 13 – 14:30
Sted: Lillle Andevinge

Vi strømmer arrangementet live også, samt legger ut podkast i ettertid.

Følg med på oppdateringer på Facebook her.

 

 

 

 

 

Radforsk bevilger 4,5 millioner kroner til kreftforskning

Radforsk er en eviggrønn investor som investerer i selskaper som utvikler kreftbehandling. Siden oppstarten i 1986 har Radforsk kanalisert 200 millioner kroner av overskuddet tilbake til kreftforskning ved Oslo universitetssykehus. I år får fire forskere totalt 4,5 millioner kroner, hvorav Anette Weyergang får 3,75 millioner kroner over tre år.

Read this article in English below

 

«Jeg er kjempeglad for denne tildelingen. Vi forskere må selv finne finansiering til våre prosjekter. Det prosjektet jeg har søkt og fått tildelt midler til nå, hadde jeg ikke finansiering til», sier Anette Weyergang. Hun er prosjektgruppeleder og seniorforsker i gruppen til Kristian Berg.

Berg sin gruppe forsker innen fotodynamisk terapi (PDT) og fotokjemisk internalisering (PCI). Radforsk sitt porteføljeselskap PCI Biotech er spunnet ut av forskningen til denne gruppen.

Weyergang er den første forskeren noensinne som får en bevilgning på flere millioner kroner over flere år fra Radforsk.

«Vi har totalt gitt 200 millioner kroner til kreftforskning ved Oslo universitetssykehus, hvorav 25 millioner kroner er gitt til forskning innen PDT/PCI så langt. Tidligere har vi bevilget mindre beløp til flere forskere, men vi ønsker nå å spisse noe av bevilgningen til prosjekter vi har tro på», sier Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk.

Radforsk mottok åtte søknader totalt til søknadsfristen 15. februar, og søknadene er vurdert av eksterne fagfolk.

 

Ny bruk av PCI-teknologien

PCI-teknologien går ut på å levere legemidler og andre molekyler inn til kreftcellene, for så å frigjøre dem ved hjelp av lys. På denne måten sikrer man en målrettet behandling av kreft hos pasienter, med færre bivirkninger.

Weyergang skal bruke midlene fra Radforsk til å forske på hvorvidt PCI-teknologien kan brukes til å gjøre målrettet kreftbehandling enda mer målrettet.

«I prosjektet skal vi finne en metode for å levere antistoffer inn til kreftceller ved hjelp av PCI-teknologien. Dette har aldri blitt gjort før, og kan åpne helt nye dører for bruk avteknologien om vi lykkes», sier Weyergang.

Hun skal i første omgang konsentrere seg om glioblastom, den den mest alvorlige formen for hjernekreft, som er resistent mot både kjemoterapi og stråling, og har en veldig høy dødelighet.

«Dette er translasjonsforskning, så det er lenge til vi eventuelt kan prøve ut forskningen vår i mennesker. Nå skal vi bruke både cellelinjer fra glioblastom og forsøksdyr for å teste ut hypotesen vår. Det gjør vi for å etablere et såkalt «proof of concept» som er nødvendig for å gå videre i klinisk testing», sier Weyergang.

 

De andre forskerne som har fått støtte til sin forskning innen PDT/PCI i 2019 er:

 • Kristian Berg og Henry Hirschberg Beckman: 207.500 kroner
 • Qian Peng: 300.000 kroner
 • Mpuldy Sioud: 300.000 kroner

 

Fakta:

PDT/PCI:

Kreftforskning innen fotodynamisk terapi og fotokjemisk internalisering går ut på å bruke lys til å behandle kreft direkte sammen med andre legemidler, eller levere legemidler som kan behandle kreft inn i celler eller organer.

 

Radforsk:

 

 • Radforsk har siden stiftelsen i 1986 generert en fondsverdi på 600 millioner kroner  og kanalisert 200 millioner kroner til kreftforskning basert på et lån på 1 millioner kroner i egenkapital tilbake i 1986
 • 200 millioner kroner er i denne perioden kanalisert tilbake til forskerne som Radforsk har bidratt til å kommersialisere idéene til
 • 25 millioner kroner er gitt til forskning innen fotodynamisk terapi (PDT) og fotokjemisk internalisering (PCI) så langt. Totalt skal 40 MNOK bevilges denne forskningen

 


Radforsk to invest NOK 4.5 million in cancer research

Radforsk is an evergreen investor focusing on companies that develop cancer treatment. Since its start-up in 1986, Radforsk has ploughed NOK 200 million of its profit back into cancer research at Oslo University Hospital. This year, four researchers will be awarded a total of NOK 4.5 million. One of them is Anette Weyergang, who will receive NOK 3.75 million over a three-year period.

 

‘I’m so happy for this grant. As researchers, we have to find funding for our own projects. I didn’t have any funding for the project I have now applied and been granted funds for,’ says Anette Weyergang. She is a project group manager and senior researcher in Kristian Berg’s group.

Berg’s group conducts research in the field of photodynamic therapy (PDT) and photochemical internalisation (PCI). Radforsk’s portfolio company PCI Biotech is based on this group’s research.

Weyergang is the first researcher ever to be receive several million kroner over several years from Radforsk.

‘We have donated a total of NOK 200 million to cancer research at Oslo University Hospital, of which NOK 25 million have gone to research in PDT/PCI. We have previously awarded smaller amounts to several researchers, but we now want to use some of our funds to focus on projects we believe in,’ says CEO of Radforsk Jónas Einarsson.

Radforsk had received a total of eight applications by the deadline on 15 February, and the applications have been assessed by external experts.

 

New use of PCI technology

PCI is a technology for delivering drugs and other molecules into the cancer cells and then releasing them by means of light. This allows for targeted cancer treatment with fewer side effects for patients.

Weyergang will use the funds from Radforsk to research whether PCI technology can be used to make targeted cancer treatment even more targeted.

‘The project aims to find a method for delivering antibodies to cancer cells using PCI technology. This has never been done before, and if we succeed, it can open up brand possibilities for using this technology,’ says Weyergang.

Initially, she will focus on glioblastoma, which is the most serious form of brain cancer, is resistant to both chemotherapy and radiotherapy and has a very high mortality rate.

‘This is translational research, so human trials are still a long way off. We will now use both glioblastoma cell lines and experimental animals to test our hypothesis. We do this to establish what is called a “proof of concept”, which we need to move on to clinical testing,’ says Weyergang.

 

The other researchers who have received funding for PDT/PCI research in 2019 are:

 • Kristian Berg and Henry Hirschberg Beckman: NOK 207,500
 • Qian Peng: NOK 300,000
 • Mpuldy Sioud: NOK 300,000

 

Facts:

PDT/PCI:

Cancer research in the field of photodynamic therapy and photochemical internalisation studies the use of light in direct cancer treatment in combination with drugs, or to deliver drugs that can treat cancer to cells or organs.

 

Radforsk:

 • Since its formation in 1986, Radforsk has generated NOK 600 million in fund assets and channelled NOK 200 million to cancer research, based on a loan of NOK 1 million in equity back in 1986.
 • During this period, NOK 200 million have found its way back to the researchers whose ideas Radforsk has helped to commercialise.
 • NOK 25 million have gone to research in photodynamic therapy (PDT) and photochemical internalisation (PCI). In total, NOK 40 million will be awarded to this research.

RESOURCES TO PDT/PCI RELATED RESEARCH

Radforsk will distribute resources to photodynamic therapy and photochemical internalization (PDT/PCI) related research. In 2019 one project will be chosen to receive a larger project grant.

Employees at the Oslo University Hospital are welcome to apply. If you have received resources from previous PDT/PCI projects, you must provide a project report with your new application.

The closing date for applications is February 15th, 2019.

Guidelines for resources to PDT/PCI related research

Applications, containing a description of the project, can be sent to:

Radforsk, att. Bente Prestegård, Ullernchausséen 64, 0379 Oslo, Norway.

E-mail: bp@radforsk.no

Vaccibody: First 10 patients enrolled and vaccination started

Our portfolio company Vaccibody has released an update on the clinical trial of their neoantigen cancer vaccine in phase I/II: 10 patients have been enrolled and vaccination has started.

 

Mads Axelsen, MD, Chief Medical Officer in Vaccibody, said in a press release:

We are very pleased with the enrollment in the neoantigen trial and with the interest we are experiencing from clinical investigator and from patients. To that end I would like to thank the experienced cancer experts and investigators in this trial namely Prof. Jürgen Krauss from Heidelberg, Prof. Angela Krackhardt from Munich and Prof. Elke Jäger from Frankfurt. Together with their dedicated teams they are doing an outstanding job with the neoantigen trial.”

 

Read more on Vaccibody´s home page.

 

Targovax: Encouraging interim results of ONCOS-102

Our portfolio company Targovax has released interim results from the phase I trial of ONCOS-102 in checkpoint inhibitor refractory melanoma.

 

Dr. Magnus Jäderberg, CMO of Targovax, said in a press release from the company:

“Given the limited number of patients who have completed the study to date, it is encouraging to already see a complete response to ONCOS-102 primed KEYTRUDA® treatment in this CPI refractory patient population. This case is particularly interesting, as the patient became refractory to KEYTRUDA® before entering our trial. At the same time, five patients progressed, which we believe may be partly due to an insufficient number of ONCOS-102 injections. Consequently, we have agreed with the investigators to expand the trial with additional patients, who will receive an increased number of ONCOS-102 injections. The complete response, combined with the optimized dosing regimen, makes us optimistic that we may demonstrate the full potential of ONCOS-102 in the checkpoint inhibitor refractory setting.”

 

Read more on the Targovax´web site.

Vaccibody in collaboration with prestige company Nektar Therapeutics

Our portolio company Vaccibody AS just entered a clinical collaboration with U.S. company Nektar Therapeutics.

 

The aim of the collaboration is to evaluate Vaccibody’s personalized cancer neoantigen vaccine, VB10.NEO, in combination with Nektar’s immune treatment NKTR-214, which is a CD-122-biased agonist.

In an interview with Norwegian financial paper “Finansavisen”, President and CSO  in Vaccibody, Agnete Brunsvik Fredriksen, states that the agreement means a lot to Vaccibody, since Nektar Therapeutics is among the hottest immunotherapy companies around.

Nektar Therapeutics is registered on Nasdaq and has a market cap of $10 billion. In February 2018 Nektar entered a collaborative deal with Bristol-Myers Squibb to furter develop NKTR-214 .

Jonathan Zalevsky, CSO of Nektar Therapeutics, said:

Vaccibody technology holds the potential of combining a personalized cancer vaccine approach which is designed to drive antigen presentation with NKTR-214, which can drive specific clonal T cell expansion to vaccine epitopes. We look forward to working with Vaccibody to seek the advancement of this unique combination into the clinic.

 

Positive preclinical  results

VB10.NEO is designed to specifically activate the patient’s immune system to tumour specific antigens, called neoantigens. NKTR-214 is designed to lead to further stimulation and proliferation of the immune cells. Preclinical results indicate a synergistic effect of VB10.NEO and NKTR-214 resulting in enhanced neoantigen-specific T cell responses. The clinical evaluation will take place in patients with squamous cell carcinoma of the head and neck. The first stage of the clinical trial will be a pilot study which will enroll 10 patients.

Nektar and Vaccibody each will maintain ownership of their own compounds in the clinical collaboration, and the two companies will jointly own clinical data that relate to the combination of VB10.NEO and NKTR-214. Under the terms of the agreement and following the completion of the pilot study, the two companies will evaluate next steps for development of the combination regimen.

Martin Bonde, CEO of Vaccibody, commented:

We are very pleased to be joining forces with Nektar Therapeutics in this new clinical research collaboration. The preclinical in-vivo studies of NKTR-214 in combination with Vaccibody’s neoantigen vaccines generated very promising results. We look forward to further evaluate the Vaccibody neoantigen vaccine in combination with NKTR-214 in the clinic. The combination is designed to improve clinical outcome in patients that need additional help to elicit a strong, neoantigen-focused immune response and thus such combination may broaden the patient population benefitting from either therapy alone.

 

 

Facts:

About VB10.NEO

VB10.16, is a Vaccibody proprietary therapeutic DNA vaccine which uses private neoantigens for the personalized treatment of cancer patients. A phase I/IIa neoantigen clinical trial is currently enrolling patients with locally advanced or metastatic melanoma, non-small cell lung carcinoma, clear renal cell carcinoma as well as urothelial or squamous cell carcinoma off head and neck.

 

About Vaccibody AS

Vaccibody is a clinical-stage biopharmaceutical company dedicated to the discovery and development of novel immunotherapies. The company is a leader in the rapidly developing field of individualized cancer neoantigen vaccines and is using the Vaccibody technology to generate best-in-class therapeutics to treat cancers with a high unmet medical need. A phase I/IIa neoantigen clinical trial is now enrolling patients with locally advanced or metastatic melanoma, non-small cell lung carcinoma, clear renal cell carcinoma as well as urothelial or squamous cell carcinoma off head and neck. Vaccibody’s front runner program (VB10.16) is a therapeutic DNA vaccine against HPV16 induced pre-malignancies and malignancies. The first-in-human study (phase I/IIa), which is now fully enrolled, evaluates the safety and immunogenicity of VB10.16 in women with high grade cervical intraepithelial neoplasia (HSIL; CIN 2/3).

www.vaccibody.com

Source: Vaccibody and Finansavisen

Vi feirer 50 episoder med podkast

Vi har nå kommet til episode 50 i vår podkast RADIUM. Det feires med en live innspilling. Vi skal snakke om et tema som RADFORSK er veldig engasjert i, nemlig kliniske studier. Studiene er helt avgjørende for å utvikle kreftbehandling, og det er enormt viktig at norske kreftpasienter får ta del i dette. 

 

I løpet av halvannet år har Jónas Einarsson, CEO i RADFORSK og Elisabeth Kirkeng Andersen, kommunikasjonsansvarlig i RADFORSK, poddet hele 49 ganger om kreft, kreftforskning og utvikling av kreftbehandling blant porteføljebedriftene til RADFORSK. Hver episode blir lyttet til av mellom 800 og 3000 lyttere.

Episode 50 må derfor feires. Vi går live i Kreftforeningens Vitensenter og får med oss en rekke gjester til å snakke om kliniske studier: Hva er det, hvorfor er de så viktige, hvorfor er det viktig å gjøre kliniske studier i Norge – og hvordan skal vi få flere kliniske studier til Norge.

Kom og bli med på feiringen! Still spørsmål direkte til oss og til gjestene på sms.

 

Program

Vi starter kl 15:00 og er ferdig kl 17:00, dørene åpner 14:30.

 • Maiken Engelstad, spesialrådgiver i helse- og omsorgsdepartementet
 • Øyvind Kongstun Arnesen, CEO Ultimovacs og styreleder i Oslo Cancer Cluster
 • Katrine Bryne, spesialrådgiver i LMI
 • Kirsten Haugland eller Anne Lise Ryel fra Kreftforeningen

Meld deg på her eller kom innom om du er i nærheten.