Radforsk bevilger 4,5 millioner kroner til kreftforskning

Radforsk er en eviggrønn investor som investerer i selskaper som utvikler kreftbehandling. Siden oppstarten i 1986 har Radforsk kanalisert 200 millioner kroner av overskuddet tilbake til kreftforskning ved Oslo universitetssykehus. I år får fire forskere totalt 4,5 millioner kroner, hvorav Anette Weyergang får 3,75 millioner kroner over tre år.

Read this article in English below

 

«Jeg er kjempeglad for denne tildelingen. Vi forskere må selv finne finansiering til våre prosjekter. Det prosjektet jeg har søkt og fått tildelt midler til nå, hadde jeg ikke finansiering til», sier Anette Weyergang. Hun er prosjektgruppeleder og seniorforsker i gruppen til Kristian Berg.

Berg sin gruppe forsker innen fotodynamisk terapi (PDT) og fotokjemisk internalisering (PCI). Radforsk sitt porteføljeselskap PCI Biotech er spunnet ut av forskningen til denne gruppen.

Weyergang er den første forskeren noensinne som får en bevilgning på flere millioner kroner over flere år fra Radforsk.

«Vi har totalt gitt 200 millioner kroner til kreftforskning ved Oslo universitetssykehus, hvorav 25 millioner kroner er gitt til forskning innen PDT/PCI så langt. Tidligere har vi bevilget mindre beløp til flere forskere, men vi ønsker nå å spisse noe av bevilgningen til prosjekter vi har tro på», sier Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk.

Radforsk mottok åtte søknader totalt til søknadsfristen 15. februar, og søknadene er vurdert av eksterne fagfolk.

 

Ny bruk av PCI-teknologien

PCI-teknologien går ut på å levere legemidler og andre molekyler inn til kreftcellene, for så å frigjøre dem ved hjelp av lys. På denne måten sikrer man en målrettet behandling av kreft hos pasienter, med færre bivirkninger.

Weyergang skal bruke midlene fra Radforsk til å forske på hvorvidt PCI-teknologien kan brukes til å gjøre målrettet kreftbehandling enda mer målrettet.

«I prosjektet skal vi finne en metode for å levere antistoffer inn til kreftceller ved hjelp av PCI-teknologien. Dette har aldri blitt gjort før, og kan åpne helt nye dører for bruk avteknologien om vi lykkes», sier Weyergang.

Hun skal i første omgang konsentrere seg om glioblastom, den den mest alvorlige formen for hjernekreft, som er resistent mot både kjemoterapi og stråling, og har en veldig høy dødelighet.

«Dette er translasjonsforskning, så det er lenge til vi eventuelt kan prøve ut forskningen vår i mennesker. Nå skal vi bruke både cellelinjer fra glioblastom og forsøksdyr for å teste ut hypotesen vår. Det gjør vi for å etablere et såkalt «proof of concept» som er nødvendig for å gå videre i klinisk testing», sier Weyergang.

 

De andre forskerne som har fått støtte til sin forskning innen PDT/PCI i 2019 er:

 • Kristian Berg og Henry Hirschberg Beckman: 207.500 kroner
 • Qian Peng: 300.000 kroner
 • Mpuldy Sioud: 300.000 kroner

 

Fakta:

PDT/PCI:

Kreftforskning innen fotodynamisk terapi og fotokjemisk internalisering går ut på å bruke lys til å behandle kreft direkte sammen med andre legemidler, eller levere legemidler som kan behandle kreft inn i celler eller organer.

 

Radforsk:

 

 • Radforsk har siden stiftelsen i 1986 generert en fondsverdi på 600 millioner kroner  og kanalisert 200 millioner kroner til kreftforskning basert på et lån på 1 millioner kroner i egenkapital tilbake i 1986
 • 200 millioner kroner er i denne perioden kanalisert tilbake til forskerne som Radforsk har bidratt til å kommersialisere idéene til
 • 25 millioner kroner er gitt til forskning innen fotodynamisk terapi (PDT) og fotokjemisk internalisering (PCI) så langt. Totalt skal 40 MNOK bevilges denne forskningen

 


Radforsk to invest NOK 4.5 million in cancer research

Radforsk is an evergreen investor focusing on companies that develop cancer treatment. Since its start-up in 1986, Radforsk has ploughed NOK 200 million of its profit back into cancer research at Oslo University Hospital. This year, four researchers will be awarded a total of NOK 4.5 million. One of them is Anette Weyergang, who will receive NOK 3.75 million over a three-year period.

 

‘I’m so happy for this grant. As researchers, we have to find funding for our own projects. I didn’t have any funding for the project I have now applied and been granted funds for,’ says Anette Weyergang. She is a project group manager and senior researcher in Kristian Berg’s group.

Berg’s group conducts research in the field of photodynamic therapy (PDT) and photochemical internalisation (PCI). Radforsk’s portfolio company PCI Biotech is based on this group’s research.

Weyergang is the first researcher ever to be receive several million kroner over several years from Radforsk.

‘We have donated a total of NOK 200 million to cancer research at Oslo University Hospital, of which NOK 25 million have gone to research in PDT/PCI. We have previously awarded smaller amounts to several researchers, but we now want to use some of our funds to focus on projects we believe in,’ says CEO of Radforsk Jónas Einarsson.

Radforsk had received a total of eight applications by the deadline on 15 February, and the applications have been assessed by external experts.

 

New use of PCI technology

PCI is a technology for delivering drugs and other molecules into the cancer cells and then releasing them by means of light. This allows for targeted cancer treatment with fewer side effects for patients.

Weyergang will use the funds from Radforsk to research whether PCI technology can be used to make targeted cancer treatment even more targeted.

‘The project aims to find a method for delivering antibodies to cancer cells using PCI technology. This has never been done before, and if we succeed, it can open up brand possibilities for using this technology,’ says Weyergang.

Initially, she will focus on glioblastoma, which is the most serious form of brain cancer, is resistant to both chemotherapy and radiotherapy and has a very high mortality rate.

‘This is translational research, so human trials are still a long way off. We will now use both glioblastoma cell lines and experimental animals to test our hypothesis. We do this to establish what is called a “proof of concept”, which we need to move on to clinical testing,’ says Weyergang.

 

The other researchers who have received funding for PDT/PCI research in 2019 are:

 • Kristian Berg and Henry Hirschberg Beckman: NOK 207,500
 • Qian Peng: NOK 300,000
 • Mpuldy Sioud: NOK 300,000

 

Facts:

PDT/PCI:

Cancer research in the field of photodynamic therapy and photochemical internalisation studies the use of light in direct cancer treatment in combination with drugs, or to deliver drugs that can treat cancer to cells or organs.

 

Radforsk:

 • Since its formation in 1986, Radforsk has generated NOK 600 million in fund assets and channelled NOK 200 million to cancer research, based on a loan of NOK 1 million in equity back in 1986.
 • During this period, NOK 200 million have found its way back to the researchers whose ideas Radforsk has helped to commercialise.
 • NOK 25 million have gone to research in photodynamic therapy (PDT) and photochemical internalisation (PCI). In total, NOK 40 million will be awarded to this research.